Drukuj

INFORMACJA DYREKTORA Z DNIA 28.02.2014r. W SPRAWIE REKRUTACJI

Działając na podstawie art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r. poz. 7) informuję:

1. Obowiązują następujące kryteria rekrutacji uczniów z poza obwodu gimnazjum, do klasy pierwszej w roku szkolnym 2014/2015:

I. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty, przyjmowani są w pierwszej kolejności.

II. Kryteria rekrutacji uczniów do klasy pierwszej:

a) liczba punktów uzyskanych przez kandydata na sprawdzianie w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej;

b) stopnie ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej;

c) uczęszczanie rodzeństwa kandydata do Gimnazjum im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Łętowni Sołectwo Majdan Łętowski.

2. Szczegółowy tryb przyjmowania uczniów do szkoły określa regulamin rekrutacji uczniów do Gimnazjum im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Łętowni Sołectwo Majdan Łętowski.